Tanárok

Dr. János István

főiskolai docens, szakmai vezető

A Debreceni Egyetemen szerzett biológus/ökológus diplomát 2006-ban. 2012-ben biológiatanári, 2013-ban kémiatanári oklevelet szerzett. Doktori értekezését 2013-ban védte meg ugyancsak a Debreceni Egyetemen biológia tudományokban. 2006 óta dolgozik a Nyíregyházi Egyetemen, illetve annak jogelődjén a Nyíregyházi Főiskolán, jelenleg docensi pozícióban a Környezettudományi Intézet oktatójaként. Kutatási területe a történeti antropológia, elsősorban a Tiszántúl honfoglalás- és Árpád kori népességeinek csontvázleleteit vizsgálja paleodemográfiai, morfológiai anatómiai, paleopatológiai és elemanalitkai szempontból. 2013-ban Jedlik Ányos Doktorijelölti Ösztöndíjban, míg 2016-ban A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban részesült. Önkéntes kutatóként dolgozott a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárában. Oktatási tevékenysége kiterjed a biológia több területére. Biológia BSc és biológia tanár szakokon oktatja az Állatanatómia, Állatélettan, Humánbiológia és Immunbiológia kurzusokat, míg tanító-, csecsemő és kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus-, illetve sport szakos hallgatóknak tartja az Anatómia, Egészségtan, illetve Élettan-Balesetvédelem című tantárgyakat. A Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatóinak a Mozgásbiológia kurzust oktatja. Egy éven keresztül a Debreceni Egyetemen tartott Humánbiológia/Antropológia gyakorlatot.

A tehetséggondozást mindig fontosnak tartotta. Minden félévben 2-3 egyetemi hallgató szakdolgozatának vezetését vállalja. Részt vett középiskolások nyári egyetemi képzésében, ahol a diákok megismerkedhettek a biológiai kutatás módszereivel, illetve bekapcsolódhattak konkrét vizsgálatokba is. Egy hallgatója helyi TDK-t nyert, ő jelenleg a Szegedi Tudományegyetem végzős PhD hallgatója. Jelen projektben a szakmai vezetésen kívül részt vesz a biológia élményműhely oktatói munkájában is. Az Élménycentrumot kiváló lehetőségnek tartja ahhoz, hogy a diákok szélesebb betekintést nyerjenek a természettudományokba és pályaválasztásuk alkalmával ebbe az irányba orientálódjanak.

Dr. Beszeda Imre

főiskolai tanár, a Fizika Élményműhely programfelelőse

Eddigi oktatói tevékenysége: elsősorban a felsőoktatásban fizika tudományterületen különböző témakörök oktatása, újabban fizika módszertani és tehetséggondozáshoz kapcsolódó kurzusok tartása. Oktatásban eddig 29 évet töltött el.

Mivel a természettudományok közül a fizika a leginkább elutasított tantárgyak közé tartozik, aminek oka részben az, hogy sok iskolában – nagyrészt eszköz- és időhiány miatt – alig látnak kísérleteket, vagy végeznek méréseket a diákok, ezért az elmúlt közel másfél évtized során a kollégákkal és a fizika szakos hallgatók bevonásával a közép- és általános iskolásokat olyan rendezvényekkel, előadásokkal, kísérletbemutatókkal és fizikakísérlet-versenyek szervezésével célozzák meg, melyeken lehetőséget biztosítanak az érdeklődő diákok számára, hogy ötleteiket konkrét formában is megvalósíthassák, tehetségüket kibontakoztathassák, és az iskolákban sokszor hiányos vagy hiányzó kísérletezés élményét megtapasztalják, aminek hatására a fizika „emberközelibbé” válik. Ilyen rendezvények például a több évtizedes hagyománnyal rendelkező Nyári Fizika-Kémia Szaktábor, az Őszi Fizikusnapok, újabban a Kutatók Éjszakája, a Bródy Imre Fizika Kísérletverseny, a Kreatív Fizika Tábor, rendhagyó fizikaórák és fizika kísérletbemutatók, tehetséggondozó foglalkozások a megyén kívüli iskolákban is.

Ehhez a szellemiséghez illeszkedik az „MTMI Élményközpont Nyíregyházán” c. projekt, amiben programfelelősi feladatokat lát el.

Mindezt abban a reményben teszik, hogy több diákot sikerül a műszaki- és természettudományos pályák felé orientálni.

Dobróné Dr. Tóth Márta

főiskolai docens, a Biológia Élményműhely programfelelőse

A Nyíregyházi egyetem Környezettudományi Intézetében dolgozom, biológus diákokat és biológia tanárjelölteket oktatok. Mikrobiológia, növényélettan és tanításmódszertan ismereteket tanítok. Kutatási területeim: A parlagfű pollen mennyiségi és minőségi vizsgálata, a pollen mikroszkopikus mikroorganizmusainak a vizsgálata és annak ökológiai és allergológiai szerepe. A játékos, csoportmunkát alkalmazó tanulási módszerek szerepe a motivációban a méltányosság megteremtésében és a természettudományos gondolkodás fejlesztésében. Az élménycentrumban a biológia csoportban programfelelősként törekszem arra, hogy olyan módszerekkel, munkaformákkal közvetítsük a tananyagot, ami a játékra épül, logikai gondolkodást fejleszt és a természettudományos gondolkodásra helyezi a hangsúlyt. A diákok nagyrészt csoportmunkában tanulnak és nyílt végű feladatokat kapnak ismereteik ellenőrzése céljából. Szemléltetést élő szemléltető anyagokkal, modellekkel, makettekkel, kísérletekkel biztosítjuk.

Sarka Lajos

a kémia élményműhely programfelelőse

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szakvezetője, mesterpedagógus. Fő feladata a kémia tanítása általános és középiskolában.

Diplomáit 1981.-ben matematika-kémia szakos általános iskolai tanár (BYTKF), 1988.-ban kémia szakos középiskolai tanár (KLTE), 1994.-ben szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető (BME) szerezte. A Debreceni Egyetemen a Kémia Doktori Iskolában abszolutóriumot szerzett 1998-ban. Tudományos kutatási területe a gadolínium-komplexek stabilitásának és kinetikájának vizsgálata.

Tanári munkáját Ófehértón az általános iskolában kezdte, majd a Nyíregyházi 14. számú (ma Móricz) általános iskola következett. 1994-2011-ig a Nyíregyházi Főiskola majd Egyetem docense, ma az egyetem gyakorló iskolájának tanára.

A tanítás mellett mindig fontosnak tartotta a tehetséges tanulók felkutatását, tudásuk fejlesztését, segítségnyújtást tehetségük kibontakoztatására. Tanítványai a különböző országos kémia versenyeken sok rangos díjat és helyezést értek el. A Hevesy György Országos Kémiaversenyen az általános iskolás, Az Irinyi János Országos Kémiaversenyen és az OKTV-n a középiskolás, míg az OTDK-n főiskolás tanítványai szerepeltek kiváló eredménnyel. Felkészítő tevékenységét önképzőkörökön és az évente megrendezésre kerülő nyári táborban is folytatja.

Az MTMI Élményközpont pályázatírásában aktívan részt vett. A kémia labor és szertár megtervezése és berendezése kiemelt feladata volt. A kémia programfelelőseként a kémia program összeállításában, a foglalkozások tervezésében és megtartásában, valamint a foglalkozásokat vezető tanárkollégák tevékenységének összehangolásában fontos szerepe van.

Az Élményközpontban folyó tevékenységek irányításán túl a tevékenységek megismertetése, népszerűsítése is feladata, ezért több konferencián is bemutatta már a központ munkáját.